FANDOM


Jos perustaisit puolueen, mitä asioita se ajaisi, mitä sen puolueohjelmaan kuuluisi? Esittele täällä puolueesi.

Luoman luonnospuolue #1 Muokkaa

Puolue kannattaa kannabinoidejen sekä niiden huumausaineiden, joiden vaikutuksia on tutkittu riittävästi ja jotka olemassaolevan tiedon valossa selkeästi eivät aiheuta fyysistä riippuvuutta, joissa ei ole realistista yliannostusriskiä, ja jotka eivät tuota muunlaisia terveydellisiä, fyysisiä haittoja tai pitkäaikaiskäytössäkään aiheuta jokapäiväiselle tajunnantilalle, henkiselle hyvinvoinnille ja mielihyvän tuntemisen kyvylle vahinkoa, joka ei korjaantuisi nopeasti käytön loppuessa – lähinnä psykedeelejen ryhmästä tunnetaan tällaisia huumeita, joita voisi kutsua vaikkapa "puhtaiksi psykedeeleiksi", ja joista esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa LSD, DMT, LSA tai psilosybiini – laillistamista. (Kaikkien edelläolevien kriteerien on täytyttävä.) Näitä päihdeaineita voisi myydä esimerkiksi Alkossa tai vastaavassa kaikkien laillisten päihteiden kaupassa, ja niiden ikäraja olisi 18.

Alkoholi ja mahdollisesti tupakkakin olisi syytä pitää laillisena, ainakin toistaiseksi. Vastaavasti myös samaan tapaan terveyshaittariskejä sisältäviä nykyisellään laittomia päihteitä voisi harkinnan kanssa laillistaa. Nykyään laittoman statuksen alaisia aineita ja niiden vaikutuksia ihmismielessä ja -kehossa tulisi myös tutkia tarkemmin.

Puolue puolustaa vahvasti sananvapautta ja vastustaa ennakkosensuuria. Internetissä ihmisten yksityisyydensuojaa on varjeltava ja lapsilta erilaisten aineistojen kieltämiseen heidän suojelemisensa nimissä sekä ikärajoihin yleisemminkin tulee suhtautua varauksella. Lasten- tai nuortenohjelmia tai -kirjoja ei tule kieltää siksi, että ne sisältävät poliittisesti tai uskonnollisesti latautunutta aineistoa tai ne koetaan pelottaviksi. Puolue pitää paljon huolestuttavampana sitä, jos lapsuudesta ei jää mitään tunnemuistoa, kuin sitä, jos lapsena pääsee käsittelemään ja tuntemaan myös pelottavia tunteita.

Puolue kannattaa varauksetta ainakin niitä liberalismin periaatteita, jotka eivät ole luonteeltaan taloudellisia. Sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapauden turvaamisen tulee olla ensisijaista.

Jotta voitaisiin ehkäistä mahdolliset sellaisen asetelman syntyminen, että mediassa, joka on suurelta osin markkinavoimien hallussa, levitetään selkeästi valheellista tietoa, olisi lailla kiellettävä väärän tiedon levittämisen rahallinen tukeminen. Sananvapauden vuoksi itse disinformaation levittämisen ei tule olla kiellettyä. Periaatteessa myös mielikuvamainonta pitäisi kieltää, sillä sitä puolue pitää ensisijaisesti manipuloinnin muotona ja yksilön vapauden epäsuorana rajoittajana.

Homoilla ja lesboilla tulisi olla avio-oikeus siinä missä heteroillakin, eikä adoptio-oikeuteenkaan pitäisi vaikuttaa parin sisäinen sukupuolijakauma.

Keskustelu Muokkaa

Abyssoksen dystopiapuolue Muokkaa

MINUN puolueeni ajaa teokraattista poliisivaltiota, jossa on kastijako. Ainoa sallittu uskonto on skientologia. Niin joo, ja byrokratia on viety äärimmilleen. Talousjärjestelmänä toimii merkantilismi. Alkoholia valmistetaan vain ja ainoastaan polttoaineeksi teollisuutta varten. Kaikki puut hakataan energiaksi teollisuudelle. Teollisuus saa valmistaa vain ja ainoastaan aseita. Ydinvoimaloita rakennetaan ihmisten suosimille rannoille. Valtio osallistuu myös Itämeren puhdistusprojektiin sijoittamalla yhden akvaariosuodattimen Saaristomerelle. Saimaannorpat sen sijaan poltetaan teollisuuden energiakäyttöön. Alimpaan kastiin kuuluvat määrätään kaivamaan maanalaista tunneliverkostoa. Vähän ylempään kastiin kuuluvat määrätään kloonattavaksi, jotta Valtio saisi 6 miljardin ihmisen armeijan. Pappiskastiin kuuluvat ihmiset määrätään pakkoparitteluun 9 kk välein, jotta teokratia säilyy yllä. Poliisit valvovat paritteluprosessia. Lääkärin ammatti on kielletty eikä ketään saa hoitaa. Se on skientologian oppien vastaista. Niin joo, ja MINÄ olen Valittu, joka opastaa kansan täydelliseen puhtauteen! Kansan vihollisiksi julistetaan liito-oravat ja Itä-Timor.

Keskustelu Muokkaa

Napoleonilaisen puolueen ohjelma (epätäydellinen) Muokkaa

Napoleonilainen puolue on sitoutunut yksilönvapauksien turvaamiseen ja suojeluun. Puolue kannattaa laajaa sananvapautta. Sananvapaus on yhteiskunnallisten epäkohtien oikaisemisen edellytys, ja sen tarpeeton rajoittaminen vahingoittaa koko yhteiskuntaa. Kaikenlaista ennakkosensuuria on vastustettava; herjaukset, kunnianloukkaukset, kiihotukset yksilöitä tai ryhmiä vastaan, laittomat uhkaukset ja muut aiheeseen liittyvät rikokset on tutkittava ja käsiteltävä yksitellen. Internetin vapaus on turvattava, eikä viranomaisvallan tule edistää kyttäämisen kulttuuria huolenpidon nimissä. Kansalaisten sähköiset oikeudet ja etenkin yksityisyyden suoja verkossa on turvattava niin viranomaistahoilta kuin yrityksiltäkin.

Pelkkä jonkun tahon loukkaantuminen ei ole riittävä peruste rajoittaa sananvapautta. Vääränä pidettyä näkemystä tulee vastustaa puhumalla sitä vastaan, ei tukahduttamalla se viranomaisvallan avulla eikä väkivalloin. Aatteiden, mielipiteiden ja uskontojen arvostelu on turvattava.

TV-lupamaksun korvaaminen mediamaksulla ei ole ideaali ratkaisu. Yleisradion toiminta tulisi rahoittaa suoraan valtion budjetista. Vaihtoehtoisesti ainakin osa YLEn kanavista voisi muuttua osin mainosrahoitteisiksi. Sähköisen median, erityisesti television ja radion, toiminta-aluetta on vapautettava kilpailulle.

Tekijän oikeudet tuottamaansa aineistoon on turvattava, mutta tämä ei saa muodostaa uhkaa sananvapauden toteutumiselle, eikä viranomaisten tule sallia oman valtansa luisumista etujärjestöille.

Poliisin valtuuksia ei tule lisätä; poliisin resursseja pitäisi lisätä. Vartiointiyrityksille ei pidä li'uttaa viranomaisvaltaa.

Avioliitonsolmimisoikeuden tulee olla riippumaton parin sukupuolikombinaatiosta, mutta uskonnollisia yhteisöjä ei voida velvoittaa vihkimään ketään avioliittoon. Adoptio-oikeutta tai hedelmöityshoitoja ei tule rajoittaa parin seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Alkon monopoli on kieltolain aikainen holhouksellinen jäänne, vapaan liikkeenharjoittamisen este ja valtiollisen kaksinaismoralismin monumentti. Se on purettava. Päihde- ja huumepolitiikan on perustuttava tieteellisesti osoitettuihin faktoihin. Nykyisen huumepolitiikan puitteissa kriminalisointi voi vaikeuttaa hoitoon hakeutumista ongelmakäyttäjien kohdalla, eikä tämä ole kenenkään etu. Yleisesti nautinta-aineiden kohdalla kannattaa pyrkiä malliin, jossa kansalaisille on tarjolla perinpohjaiset tiedot aineen vaikutuksista, joiden pohjalta he voivat tehdä oman valintansa. Mikäli jonkin aineen käyttö aiheuttaa kuormitusta terveyspalveluille, tämä voi heijastua tuotteen verotuksessa. Vaikka Veikkauksen pelimonopoli tuottaa paljon hyviä ja suotavia tuloksia, on se silti yritteliäisyyttä rajoittava tekijä, jonka purkamiselle on perusteet. Tämä ei tarkoita, että Veikkauksen toiminta olisi lopetettava.

Puoluerahoituksen on perustuttava täydelliseen läpinäkyvyyteen, ja ilmoitusvelvollisuus pitää ulottaa koskemaan kaikkia lahjoituksia. Alue- ja maataloustukijärjestelmässä on paljon leikattavaa, ja varoja tulisi ohjata tuloksellisempaan ja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta tuottavampaan toimintaan. Elinkeinoja ei tule "suojata" vapaalta kilpailulta absurdin ja survivalistisen omavaraisuuspropagandan nimissä. Maatalous on kansantaloudellisesti merkityksetön ala, jonka tekohengitys on suunnattoman kallista eikä tuota tuloksia, vaan vie varoja maan todelliselta kehittämiseltä. Sama koskee metsäteollisuutta, joka on tuilla tuuditettu jämähtäneisyyteen, mikä on johtanut työllisyyskriisin pahenemiseen. Kaupungistumiskehitystä ei tule keinotekoisesti jarruttaa. Jokaisella tulee olla oikeus valita vapaasti asuinpaikkansa, mutta muilla ei ole velvollisuutta kustantaa sitä.

Yhteisten varojen käyttö on julkista tietoa, ja sen tulee olla julkista myös maataloustukien osalta.

Korkea-asteen koulutus on säilytettävä maksuttomana, sillä tieteellis-akateeminen kyvykkyys ei riipu sosiaalisesta taustasta tai varallisuudesta. Sen sijaan korkeakouluopiskelijoiden valintaseulaa voidaan tiukentaa ja tutkintojen laatuvaatimuksia nostaa. Tiede ja elinkeinoelämä eivät ole toistensa vihollisia, mutta toista ei tule myöskään alistaa toisen palvelijaksi. Opiskeluaikaa ja tutkintojen määrää koskevat rajoitukset tulee purkaa.

Ruotsin kielen opiskelu peruskoulussa ja mahdollisesti myös lukiossa voidaan muuttaa valinnaiseksi, mutta valtion virkamiehiltä voidaan edelleen vaatia osoitusta tehtävään riittävästä ruotsin kielen taidosta.

Asevelvollisuus on lakkautettava sukupuolia eriarvoisesti kohtelevana, yksilön henkilökohtaista vapautta rajoittavana ja kansantaloutta haittaavana instituutiona. Suomen puolustus on organisoitava vapaaehtoisuuteen perustuvalta pohjalta. Suomen tulee siirtyä muiden länsimaisten demokratioiden tapaan ammattilaisarmeijaan, joka tuottaa laadukkaampaa vastinetta siihen käytetylle rahalle eikä aseta kansalaisia eriarvoiseen asemaan heidän sukupuolensa perusteella. Suomen tulee hakea jäsenyyttä Pohjois-Atlantin puolustusliitossa: tämä tarjoaa meille merkittävän strategisen turvan demokraattisten valtioiden muodostamassa liittokunnassa ja edistäisi Suomen mahdollisuuksia jatkaa entistä tehokkaammin kansainvälisen kriisinhallinnan traditiotamme.

Ympäristönsuojelussa saastuttajan ja pilaajan tulee maksaa aiheuttamistaan vahingoista. Tämän tulee koskea niin teollisuutta kuin maataloutta. Tämä kannustaa vähentämään saastuttamista ja energiantuhlausta. Enemmän ympäristöhaittoja tuottavia energianmuotoja on verotettava muita ankarammin. Puolue suhtautuu ydinvoimaan kriittisesti sen tuottaman vaarallisen jätteen, mahdollisen onnettomuuden valtaisan tuhon ja tuontiuraanin vuoksi, mutta pitää sitä pienempänä pahana ilmastonmuutosskenaarioiden rinnalla. Uusiutuvien energiamuotojen kehittelyyn on panostettava aiempaa voimallisemmin.

Napoleonilainen puolue kannattaa kirkon ja valtion erottamista toisistaan. Valtion ei pidä asettaa mitään uskonnollista yhteisöä erityisasemaan lainsäädännöllisesti eikä muutoinkaan. Käytännössä siis Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko tulee rinnastaa mihin tahansa muuhun Suomessa toimivaan uskonnolliseen yhteisöön. Tämä tapahtuu poistamalla niiden erityisasema, joka on este aidolle uskonnonvapaudelle Suomessa. Mikäli esimerkiksi seurakuntien hautauspalvelut ovat yhteiskunnalle välttämättömiä, kuntien tulee ostaa ne seurakunnilta käypään hintaan. Kirkon ja valtion eron ei tule johtaa siihen, että valtio sallisi kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaiden, seurakuntien omistuksessa olevien kiinteistöjen rappeutua tai muutoin vaarantua.

Puolue vastustaa taloudellista protektionismia, sillä sellaisen asenteen yleistymisestä kärsisivät pahasti juuri Suomen kaltaiset valtiot – ja kuluttajat. Puolue vastustaa kaikkea irrationaalista ksenofobiaa. Ulkomaalaisten ja ulkomaalaistaustaisten osuus Suomen asukkaista on eurooppalaisittain mitätön, eikä maahanmuuttopoliittisen keskustelun tulee johtaa siihen, että kenestäkään tulee yhteiskunnassa silmätikku ulosnäkyvien geneettisten piirteidensä vuoksi. Integraatiopolitiikkaa tulee tehostaa siten, että maahantulija sopeutuisi nykyistä helpommin ja nopeammin suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen arvoihin. Hallinnolliset toimet eivät kuitenkaan auta, jos yhteiskunnassa on laajoja alueita, joilla tulijoihin suhtaudutaan kategorisen torjuvasti.

Suomen tasavallan ei tule sietää mitään kulttuurilla tai uskonnolla perusteltua yksilönvapauden rajoittamista tai loukkaamista. Molempien sukupuolten ei-vapaaehtoista, lääketieteellisiin syihin perustumatonta, alaikäiselle suoritettavaa ympärileikkausta tulee pitää törkeänä pahoinpitelynä ja sen tekijät saattaa vastuuseen.

Napoleonilainen puolue kannattaa eurooppalaisen yhteistyön syventämistä ja pitää pitkän tähtäimen tavoitteenaan Euroopan unionin suhteen hajautettua liittovaltiota, jonka federalismi perustuu yhteiseen, kansalaisten laajat yksilönvapaudet turvaavaan perustuslakiin. Federaatiotasolla voidaan hoitaa unionibudjetti, yhteinen ulkopolitiikka sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. On selvää, että tämä ei tule toteutumaan aivan lähitulevaisuudessa, ja tavoitteeseen pyrkimisessä on painotettava EU-kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista. Europarlamentaarikkojen ja komissaarien lobbaukselle on säädettävä selkeät rajat, ja unionin päätöksenteon läpinäkyvyyttä on parannettava huomattavasti.

Euroopan unionin tulee hyväksyä uusia jäseniä vain vielä nykyistäkin tarkemman ennakkosyynin jälkeen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kandidaattimaiden talouden lisäksi myös kansallisten ja etnisten vähemmistöjen tosiasialliseen asemaan ko. maissa (Romania, Slovakia ja Unkari tarjoavat hyviä [huonoja] esimerkkejä). Turkilta ei tule kategorisesti evätä jäsenyyttä unionissa, mutta sen jäsenyyttä ei tule myöskään kiirehtiä ennen kuin maassa on aidosti toimiva vapaa kansalaisyhteiskunta. Unionin ei tule laajentua Pohjois-Afrikkaan, Venäjään eikä syvemmälle Lähi-itään, ja myös laajenemiseen Kaukasukselle tulee suhtautua hyvin varauksellisesti.

Kansainvälisessä politiikassa Napoleonilainen puolue kannattaa sovintoa ja dialogia kaikkien yhteistyöhaluisten valtioiden kanssa, ja haluaa puolustaa YK:n asemaa legitiiminä valtioidenvälisenä foorumina. Samalla puolue kuitenkin vastustaa kaikkia pyrkimyksiä kääntää YK omia perustamistavoitteitaan vastaan. Ihmisoikeuksien julistuksesta ja muista perustavanlaatuisista dokumenteista tulee pitää kiinni riippumatta eräiden jäsenvaltioiden lapsellisista ja typeristä kulttuuri-imperialismisyytöksistä, joilla pyritään legitimoimaan raaka yksilöihin ja ryhmiin kohdistuva sorto.

Napoleonilainen puolue näkee Euroopan unionin parhaana globaalisti ihmisoikeuksia ja inhimillisiä perusvapauksia sekä aitoa yksilöllisyyttä – ihmisyksilön yksilöllisyyttä – puolustavana voimana. Vaikka puolue ei kannata viholliskuvien erityistä maalailua, on selvää, että näitä liberaaleja arvoja uhkaavat monet tekijät, jotka ovat usein kulttuurisidonnaisia. Kansainvälisessä yhteistyössä Suomen ja EU:n on korostettava ihmisoikeuksien sekä poliittisten- ja yksilönvapauksien toteutumista ja edistämistä kaikkialla maailmassa. Taloudelliset intressit eivät saa peittää alleen näiden oikeuksien ja vapauksien loukkaamista tai riistämistä missään valtiossa, jonka kanssa olemme yhteistyössä. Räikeissä tapauksissa Suomen ja unionin on uskallettava asettaa poliittisia ja myös taloudellisia pakotteita muiden valtioiden hallintoja vastaan.

Suomen ja Euroopan unionin tulee edistää kaikkien joukkotuhoaseiden – ydinaseiden, kemiallisten ja biologisten aseiden – riisuntaa ja estää niiden leviämistä. --Napoleone Buonaparte 13. toukokuuta 2010 kello 14.03 (UTC)

Keskustelu Muokkaa

"Molempien sukupuolten ei-vapaaehtoista, alaikäiselle suoritettavaa ympärileikkausta tulee pitää törkeänä pahoinpitelynä ja sen tekijät saattaa vastuuseen." Tulisikohan tähän lisätä, että tämä ei tietenkään koske terveydellisistä syistä suoritettavia ympärileikkauksia...? --Priapismi ja arvokato (Nyrkkinainti ja meracha phath) 13. toukokuuta 2010 kello 16.51 (UTC)

Tulisi ehdottomasti. Kiitos. --Napoleone Buonaparte 13. toukokuuta 2010 kello 19.55 (UTC)
Sitähän minäkin. --A jumped-up pantry boy who never knew his place 14. toukokuuta 2010 kello 07.37 (UTC)

”Sähköisen median, erityisesti television ja radion, toiminta-aluetta on vapautettava kilpailulle.” Liiallisuuksiin mentäessä tällaisella nimen omaan median vapauttamisella kilpailulle on se vaara, että moniääninen keskustelu yhteiskunnassamme muuttuu olemattomaksi tai jopa että asiauutiset lakkaavat kokonaan olemasta. Tämä ei ole realistinen lähitulevisuuden riski, mutta pitemmällä tähtäimellä mahdollista. Silloin vaikka kansa olisi halunnut sellaisen tilanteen (ja kansahan saadaan haluamaan mitä tahansa, mitä markkinapropagandakoneisto heille koko ikänsä tuputtaa), olisi media siinä tilassa, että se myös osaltaan rajoittaisi kansalaisten vapautta. --A jumped-up pantry boy who never knew his place 14. toukokuuta 2010 kello 07.37 (UTC)

Ilmeisesti valtiollinen media sitten opettaa ihmisiä mystisesti tiedostamaan, mitä he oikeasti haluavat. Onko moniäänisyys yhteiskunnassa sitä, että valtiollinen TV valikoi lähetettävät ohjelmat, joita sitten kaikki katsovat? Sananvapauteen kuuluu oikeus vastaanottaa tietoa, ja tämän oikeuden kannalta nykykäytäntö, jossa lupamaksut on vaadittu muidenkin kuin YLEn kanavien katselusta ja joissa rahat menevät YLElle, on ollut vähintäänkin ongelmallinen. Viranomaisten ei tulisi harjoittaa mitään epämääräistä "tarpeellisuuden" harkintaa lähetystaajuuksien kohdalla, mutta niiden tulee tietysti tarkkailla mediakentän monopolisaatiota, joka voi muodostua uhkaksi. Eikö kannattaisi valtion tulla sitten Internetiinkin samoilla periaatteilla? Siellähän näitä hienosti turhiksi määriteltäviä yllykkeitä oikein pursuaa, televisio on pikkutekijä sen rinnalla. --Napoleone Buonaparte 14. toukokuuta 2010 kello 11.08 (UTC)
En ole sanonut, että valtion yläpuolelta harjoittama säätely olisi jotenkin riskitöntä; se on kaikkea muuta kuin sitä. Mutta sama riski piilee myös siinä, että media, julkinen uutisointi ja keskustelu, alistetaan yksinomaan markkinavoimien alaiseksi. Mielestäni mediassa pitäisi olla sijaa erilaisille äänille ja aidolle vuoropuhelulle, mutta toki on helvetin ongelmallista määritellä sitten, mikä on tarpeeksi uudenlaista ollakseen medianäkyvyyden arvoista. Mutta jos koko mediakenttä alistetaan vapaan kilpailun ja markkinavoimien alle, siitä ei ainakaan mitään hyvää seuraa. Ainakaan, jos monopoliaseman syntyminen on mahdollista. Jos yksi tai kaksi kaupallista yritystä hallitsisi koko maan mediaa uhraten asiallista uutisointia "viihdearvolle" ja varmasti levittäen myös asenteellista, väärää ja korruptoitunutta tietoa asiauutisina, se ei mitenkään olisi mielestäni ratkaisevasti parempi tilanne kuin joku pohjoiskoreamainen järjestelmä, jossa valtio pitää mediasta totalitaarista kontrollia.
Kansa näyttävän haluavan yleensä enimmäkseen sitä, mitä tarjotaan eniten. Siis riippumatta siitä, mikä taho sitä tarjoaa. Mikäli media on kokonaan markkinavoimien alaista, eli mediassa on näkyvillä juuri se, mitä kansa ostaa, ei ainakaan päästä moniääniseen keskusteluun. (Kansa tahtoo jotain --> sitä tarjotaan --> koska sitä tarjotaan, kansa tahtoo sitä --> media muuttuu vähätellen omaksi alati pelkistetymmäksi kuvakseen, yksipuolisemmaksi.) Moniäänisyys ja -puolisuus mediatarjonnassa antaa yksilölle enemmän vaihtoehtoja ja tekee hänestä siten vapaamman. Se, millainen media on, vaikuttaa hyvin vahvasti jokapäiväiseen elämäämme ja on siksi tärkeää. Ongelma on myös valtion täysin säätelemässä mediassa, sehän on hyvin todennäköisesti ennenkaikkea yksiääninen. Ehkä kannatankin, että median toiminta-aluetta ei välttämättä tulisi nykyistä enemmän vapautettava kilpailulle, mutta sen sijaan valtion median säätelyyn voisi asettaa ehtoja, että estettäisiin valtiollista yksiäänisyyttä syntymästä. Kaupallisia kanavia saisi tietysti olla olemassa, mutta omalta osaltaan valtiollisen TV:n tulisi silti valikoida lähetettävät ohjelmat tai muuten valtion valita sisältö, joiden medianäkyvyys olisi turvattu ja myös isompi kuin mahdollisuudet medianäkyvyyteen kaupallisella taholla. Tärkeää olisikin, että tämä valtiollinen TV tai valtiollinen media ei edustaisi mitään yhtä poliittista tai muuta kantaa, vaan sen sisällä olisi rajua vaihtelua erilaisten sisältöjen välillä. Mediasta ei varmaan koskaan poistu asenteellinen aatemaailmojen tuputus, eikä tietysti poliittis-ideologisesti latautuneitten sisältöjen esittämisen pitäisikään olla kiellettyä. Mutta että eri arvolatauksien välillä valitsisi tasapaino, ja televisiotaiteellisesti katsottuna valtiollinen TV tarjoilisi sitenkin monenlaista kamaa. Mitä Internetiin tulee, täällä sisällön levittäminen on yksityishenkilöille taloudellisesta tilanteesta merkittävästi riippumatta huomattavasti helpompaa kuin televisioitse tai radioitse. Voin tavallaan saada ääneni kuulumaan blogia kirjoittamalla täysin ilmaiseksi. (Tietysti eri asia, kuunteleeko kukaan, mutta silti.) Siksi olen Internetin säätelyn kysymyksessä ollessa samoilla linjoilla kuin Napoleonilainen puolue. --A jumped-up pantry boy who never knew his place 14. toukokuuta 2010 kello 12.01 (UTC)

B14:n superpuolueMuokkaa

 • Maamme-laulusta on tehtävä Za Warudo -remiksi ja se on nimitettävä Suomen uudeksi kansallislauluksi.
 • Suomen valtiolliseksi motoksi on vaihdettava "Muda da!".
 • Alokkaat opetetaan armeijassa käyttämään sotahuutonaan WRYYYYYYYYYYYYY:tä.
 • Suomen eurokolikoiden taustoihin on ehdottomasti lyötävä seuraavat kuva-aiheet:
  • 2 € - Dio Brando poseeraamassa tiejyrän päällä WRYYYYYY-asennossa
  • 1 € - NEDM-kissa
  • 50 snt - Vegeta huutamassa "ITS OVER NINE THOUSAND!!"
  • 20 snt - Robotnik poseeraamassa PINGASinsa kanssa
  • 10 snt - Cats
  • 5 snt - Trollface
 • Suomi menkööt Natoon, minun puolueeni ei
 • Aprillipäivästä tehdään suuri kansallinen juhlapäivä, jonka aikana yhteiskunta käännetään päälaelleen niin, että kansanedustajista, ministereistä ja muista päättäjistä tulee yhden päivän ajaksi tavallisia tallaajia kun taas normiduunarit pääsevät päivän ajaksi päättäämään maan asioista.
 • Suomelle oma avaruusohjelma. Tavoite: Suomalainen kuuhun ennen vuotta 2050.
 • Paperiteollisuus potkaistaan ulos suomesta isolla monolla ja korvataan (toistaiseksi tarkemmin määrittelemättömällä) uudella teollisuudenalalla. Ehdotuslaatikko on auki.
 • Suomeen tuodaan jääkarhuja, jotka asetetaan elämään Lappiin. Näin saadaan Suomen suosio matkailumaana kasvamaan.
 • Suomen pääkaupungin tittelistä tehdään kiertävä kunniatitteli, joka on jokaisella Suomen kaupungilla vuorotellen. Suomen pääkaupunki 2011 - Kaskinen.
 • Pekka Kana 3:n tekijöille suunnataan välittömästi tukirahoitusta.
 • Suomen armeijan toiminta ulkoistetaan ja kilpailutetaan.
 • Sensuuri lakkautetaan täysin.
 • Mikäli mahdollista, Suomen valtion maaperää tulee siirtää länteen päin niin, että Suomen ja Venäjän väliin muodostuu salmi. Operaatiota voidaan tulevaisuudessa jatkaa edemmäs, kunnes salmi on tarpeeksi leveä (yli 1000 km).
 • Suomeen rakennetaan koko maankattava tunneliverkosto, jossa on tarpeelliset resurssit koko kansan oleskella useita vuosia. Tähän tunneliverkostoon maan asukkaat voivat mennä turvaan, jos jokin suuri luonnonkatastrofi tai sota uhkaa maamme turvallisuutta. (Kiitokset Abyssokselle hienosta ideasta!)
 • Suomessa tehtävän tieteellisen tutkimuksen resurssit on suunnattava tuomiopäivän aseen kehittämiseen, jotta Suomi voi tarpeen vaatiessa pakottaa muun maailman rauhaan.
 • Tarpeeksi pitkällä tulevaisuudessa, eduskunta lakkautetaan ja kaikki päätökset tehdään suoran demokratian avulla. Kaikkien kansalaisten koteihin asennetaan interaktiivinen äänestysjärjestelmä, jonka kautta kansalaiset voivat äänestää valtion asioista.

Nationalsozialistische GUZiBUiCCO's Arbeiterpartei Muokkaa

ISÄM MAAN RUUVVI

ISÄM MAATA PUALLUSTAVA PUOLUE JOKA HÄÄTÄÄ VITTUUN NEEKERIT SUOMESTA JA VALLOTETAA KARJALA TAKASI. JOKASEN KANSALAISEN TULIS PELAA JÄKISTÄ, KÄYDÄ AUTO ALALLA

KeskusteluMuokkaa

Eikös tässä ole pyörän sijaan kyse akselista? --Napoleone Buonaparte 13. kesäkuuta 2010 kello 20.39 (UTC)

No niin. Vaihtoi kuvan. Sai nokkelan kommenttini näyttämään typerältä. Tämä muistetaan. --Napoleone Buonaparte 13. kesäkuuta 2010 kello 20.50 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki